KOKEILE NYT
Olli Kaukola

Olli Kaukola

Olli toimii myyntipäällikkönä ja tukee Keypron kansainvälisiä partnereita tekemään myyntiä ja markkinointia valituissa maissa. Ollin näkökulma on ison kuvan hahmottaminen ja sen vienti käytännön tasolle.

Recent posts by Olli Kaukola

4 min read

Verkkotiedon sisäänluku KeyAquaan

By Olli Kaukola on Jun 4, 2021 11:17:42 AM

Yleensä yksi yleisimmistä kysymyksistä vesihuollon paikkatieto-ohjelmistojen hankintaprosessissa on, että kuinka vesihuoltolaitos saa tuotua olemassa olevat vesi-, viemäri- ja hulevesiverkkojensa tiedot vanhasta dokumentaatiosta sekä muista mahdollisista tietolähteistä KeyAquaan. Tässä blogissa käsitellään tärkeimpiä asioita, jotka vesilaitosten tulisi tietää verkkotietojen tuonnista paikkatietoratkaisuihin.

Usein vesilaitoksilla on jossakin muodossa tietoja vesi-, viemäri- ja hulevesiverkostoista. Nämä voivat olla vanhoja paperikarttoja, AutoCAD-tiedostoja, Excel-tiedostoja, PowerPoint-tiedostoja, muuta olemassa olevaa paikkatietoa kolmannen osapuolen IT-järjestelmässä tai näiden yhdistelmiä. Osa tiedoista voi olla myös ainoastaan työntekijöiden muistissa. Kysymys on, että kuinka kaikki olennaiset ja ajantasaiset tiedot voidaan tuoda uuteen KeyAqua paikkatieto-ohjelmistoon mahdollisimman helposti. Kaikki verkkotiedot voidaan tuoda aina manuaalisesti eli käsin digitoimalla koko verkko alusta alkaen ja käyttämällä olemassa olevia asiakirjoja ja tiedostoja lähdemateriaalina. KeyAquassa on tarvittavat dokumentointityökalut, jotta käyttäjät voivat tehdä manuaalisen dokumentaation ja tarvittavat verkkotietojen laaduntarkistukset. Yleensä tämä menetelmä vaatii melko paljon manuaalista ja aikaavievää työtä, eikä todennäköisesti aina ole kustannustehokkain tapa siirtää tietoja, mikäli verkon dokumentaatio on laadultaan ainakin kohtalaista. Toinen hyvin yleinen ja usein kustannustehokkain tapa on toteuttaa ohjelmallinen tiedonsiirto eli niin kutsuttu datamigraatio, jossa suuri määrä verkkodataa voidaan tuoda suhteellisen nopeasti, mikäli alkuperäisen dokumentaation laatu on riittävän hyvä. Seuraavissa kappaleissa kerrotaan tärkeimmät näihin menetelmiin liittyvät asiat sekä perusteet mitä laadukas dokumentaatio tarkoittaa.

Topics: Vesi
4 min read

KeyAqua ja rajapinnat muihin tietojärjestelmiin

By Olli Kaukola on May 14, 2021 10:05:11 AM

Modernissa vesihuoltolaitoksessa päivittäin luodun tiedon määrä kasvaa jatkuvasti ja monimutkaistuu koko ajan. Teknologiayritykset, kuten IoT- ja etämittauspalveluiden toimittajat, luovat jatkuvasti uusia tapoja kerätä mittaustietoja vesi-, viemäri- ja hulevesiverkostoista. Tiedonkeruulaitteiden määrä kasvaa kovaa vauhtia ja uusia palveluja tuodaan markkinoille. Tämä luo täysin uudentyyppisiä mahdollisuuksia vesilaitoksille ymmärtää ja analysoida verkon tilaa sekä suunnitella verkon kehitys- ja ylläpitotoimenpiteitä. Tiedon määrän lisääntyminen tuo  myös haasteita tiedonhallinnalle ja tiedonkululle eli integraatioille eri tietojärjestelmien välillä. Miten siis hallita ja käyttää kaikkia kerättyjä tietoja tehokkaasti eri tietojärjestelmien välillä? Kuinka varmistaa tiedonkulku rajapintojen kautta ja samalla pitää huolta, että tarvittavat tiedot ovat ajan tasalla oikeassa paikassa kaikkien sidosryhmien käytettävissä?

Jos tarkastelemme syvemmin nykyaikaisia vesihuoltolaitosten teknologiaratkaisuja, ne sisältävät paljon erilaisia sensoreita, mittauslaitteita, muita tietolähteitä ja ohjelmistoratkaisuja, sekä muita ratkaisukokonaisuuksia. Yleisimpiä näistä ovat Scada-järjestelmät verkon automaatio- ja pumppausjärjestelmien hallitsemiseksi ja seuraamiseksi, asiakkuudenhallintajärjestelmät vedenkäytön laskutuksen ja asiakastiedon hallinnoimiseksi, etämittausjärjestelmät virtaus- ja painetietojen keräämiseksi kiinteistöiltä ja jakelujohdoista,  hydrauliset mallinnusohjelmistot, auttamaan henkilöstöä ymmärtämään verkon käyttäytymistä eri skenaarioissa, monet erilaiset esineiden internet-laitteet (IoT) tärkeiden tietojen keräämiseksi ja myös muut julkiset sekä yksityiset tietolähteet. Kaikki tämä valtava ja jatkuvasti päivittyvä tietomäärä mahdollistaa erittäin syvällisen analyysin ja visualisoinnin vesihuoltoverkon ylläpidon parantamiseksi. Tämä mahdollistaa esimerkiksi myös vesitaselaskennan vuotojen paikallistamiseksi ja verkon suorituskyvyn parantamiseksi. Kaikki tämä mahdollistaa korkealaatuisen ja kustannustehokkaasti tuotetun juomaveden toimittamisen vedenkäyttäjille nyt ja tulevaisuudessa.

Topics: Vesi
1 min read

Tehosta prosesseja jakamalla vesihuoltoverkon tietoa

By Olli Kaukola on Feb 1, 2021 10:15:25 AM

Onko vesi-, viemäri- ja hulevesiverkkoinfrastruktuurisi dokumentaatio ajan tasalla? Voitko jakaa verkkotietosi nopeasti ja helposti tarpeen mukaan kaikkien sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kuten johdon, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden kesken? Miten siis saada oleelliset verkkotiedot kaikkien asianomaisten henkilöiden saataville?

Topics: Vesi
1 min read

Kohdista resurssit paremmin ymmärtämällä vesihuoltoverkon käyttäytymistä

By Olli Kaukola on Dec 10, 2020 9:24:00 AM

Onko sinulla vuotoja vesihuoltoverkossasi? Tiedätkö missä ne ovat? Jos verkossa tapahtuu suunniteltuja tai odottamattomia muutoksia, tiedätkö, miten ne vaikuttavat vesihuoltoverkon käyttäytymiseen?

Topics: Vesi
1 min read

Paranna vesilaitoksen asiakastyytyväisyyttä kommunikoimalla asiakkaiden kanssa

By Olli Kaukola on Nov 19, 2020 9:23:00 AM

Kommunikaatio eri sidosryhmien ja erityisesti loppuasiakkaiden kanssa on ollut aina haastavaa yrityksestä riippumatta. Asiakkaat odottavat korkealaatuista palvelua ja hyvää tiedonkulkua heihin vaikuttavien tapahtumien osalta. Vaikka vesihuoltoverkoston ylläpito ja toiminta olisi korkealla tasolla, aina lopulta jokin putki tai muu tärkeä verkon osa rikkoutuu vesihuoltoverkossa ja aiheuttaa odottamattomia toimituskatkoksia useille veden tilaajille. Tällöin vesilaitoksen asiakaspalvelun sähköposti ja puhelin täyttyvät vedenkäyttäjien tiedustelupyynnöistä. Asiakkaat haluavat tietää, että mitä on tapahtunut, milloin vesikatko on ohi, ja vaikuttaako se jotenkin juomaveden laatuun.

Topics: Vesi
1 min read

Systemaattinen lähestymistapa vesihuoltoverkkojen tehtävienhallintaan

By Olli Kaukola on Nov 5, 2020 9:22:00 AM

Vesihuoltolaitoksilla on merkittävä määrä verkko-omaisuutta maan alla, joka vaatii jatkuvaa huoltoa ja ylläpitoa tehokkaan toiminnan takaamiseksi ja korkealaatuisen juomaveden tuottamiseksi. Näihin verkkoihin kuuluu useita erilaisia vuosittain toistuvia huoltotehtäviä, jotka on tehtävä verkon moitteettoman toiminnan varmistamiseksi, jotta vältytään juomaveden laatuongelmilta tai muilta vedenjakelun katkoksilta.

Topics: Vesi
1 min read

Pitkän aikavälin ylläpidon suunnittelu parantaa vesihuoltoverkkojen kustannustehokkuutta

By Olli Kaukola on Oct 22, 2020 9:21:00 AM

Onko sinulla haasteita luoda pitkälle tulevaisuuteen ulottuvia investointi- ja ylläpitosuunnitelmia vesihuoltoverkkoon liittyen? Käytätkö kaikki rajalliset resurssisi vain akuuttien ongelmien korjaamiseen, eikä sinulla ole aikaa suunnitella tulevaisuutta?

Topics: Vesi