KOKEILE NYT
4 min read

KeyAqua ja rajapinnat muihin tietojärjestelmiin

May 14, 2021 10:05:11 AM

Blog_interface_1

Modernissa vesihuoltolaitoksessa päivittäin luodun tiedon määrä kasvaa jatkuvasti ja monimutkaistuu koko ajan. Teknologiayritykset, kuten IoT- ja etämittauspalveluiden toimittajat, luovat jatkuvasti uusia tapoja kerätä mittaustietoja vesi-, viemäri- ja hulevesiverkostoista. Tiedonkeruulaitteiden määrä kasvaa kovaa vauhtia ja uusia palveluja tuodaan markkinoille. Tämä luo täysin uudentyyppisiä mahdollisuuksia vesilaitoksille ymmärtää ja analysoida verkon tilaa sekä suunnitella verkon kehitys- ja ylläpitotoimenpiteitä. Tiedon määrän lisääntyminen tuo  myös haasteita tiedonhallinnalle ja tiedonkululle eli integraatioille eri tietojärjestelmien välillä. Miten siis hallita ja käyttää kaikkia kerättyjä tietoja tehokkaasti eri tietojärjestelmien välillä? Kuinka varmistaa tiedonkulku rajapintojen kautta ja samalla pitää huolta, että tarvittavat tiedot ovat ajan tasalla oikeassa paikassa kaikkien sidosryhmien käytettävissä?

Jos tarkastelemme syvemmin nykyaikaisia vesihuoltolaitosten teknologiaratkaisuja, ne sisältävät paljon erilaisia sensoreita, mittauslaitteita, muita tietolähteitä ja ohjelmistoratkaisuja, sekä muita ratkaisukokonaisuuksia. Yleisimpiä näistä ovat Scada-järjestelmät verkon automaatio- ja pumppausjärjestelmien hallitsemiseksi ja seuraamiseksi, asiakkuudenhallintajärjestelmät vedenkäytön laskutuksen ja asiakastiedon hallinnoimiseksi, etämittausjärjestelmät virtaus- ja painetietojen keräämiseksi kiinteistöiltä ja jakelujohdoista,  hydrauliset mallinnusohjelmistot, auttamaan henkilöstöä ymmärtämään verkon käyttäytymistä eri skenaarioissa, monet erilaiset esineiden internet-laitteet (IoT) tärkeiden tietojen keräämiseksi ja myös muut julkiset sekä yksityiset tietolähteet. Kaikki tämä valtava ja jatkuvasti päivittyvä tietomäärä mahdollistaa erittäin syvällisen analyysin ja visualisoinnin vesihuoltoverkon ylläpidon parantamiseksi. Tämä mahdollistaa esimerkiksi myös vesitaselaskennan vuotojen paikallistamiseksi ja verkon suorituskyvyn parantamiseksi. Kaikki tämä mahdollistaa korkealaatuisen ja kustannustehokkaasti tuotetun juomaveden toimittamisen vedenkäyttäjille nyt ja tulevaisuudessa.

Blog_interface_2

Kuulostaa siltä, että mahdollisuudet ovat rajattomat? Joskus suurien tietomäärien hallinta sisältää myös suuria haasteita. Kuinka integroida rajapinnoilla kaikki järjestelmät, mukaan lukien tarvittavat tiedot, ja varmistaa, että tiedot siirtyvät järjestelmästä toiseen kuten pitäisi? Kun tietoja hyödynnetään oikein ja tehokkaasti, vesilaitoksen toimintaa eli ylläpidon suunnittelua ja tulevia investointeja voidaan tehostaa oleellisesti. Rajapintojen teknisestä toteutuksesta ja integraatiosta on hyvä tietää muutama asia, ennen kuin voimme hyödyntää kaikkia järjestelmiä täysipainoisesti ja välttää yleisimmät niihin liittyvät sudenkuopat.

Ennen kuin pyydät integraatiotarjouksia eri ohjelmistotoimittajilta, on hyvä ymmärtää, että minkälaista lopputulosta halutaan ja miksi järjestelmäintegraatioita tarvitaan ylipäätään. Hyvä tapa aloittaa on määritellä muutama tärkein käyttötapauskuvaus siitä, kuinka kaiken pitäisi toimia loppukäyttäjän näkökulmasta. Mikä on ongelma, jota tämä käyttäjä yrittää ratkaista? Mitä tuloksia käyttäjä yrittää saada? Tarvitsevatko eri käyttäjät eri tietoa? Ohjelmistojen ja teknologiatoimittajien näkökulmasta voi olla kymmenen tai jopa satoja erilaisia tapoja toteuttaa rajapintoja erilaisella tietosisällöllä ja suorituskyvyllä. Tämä tarkoittaa myös sitä, että tekniseen toteutukseen tarvittavan työn määrä voi vaihdella merkittävästi asiakkaiden eri tarpeiden mukaan, ja tällä on oleellinen vaikutus projektin kustannustasoon. Osa rajapintaratkaisuista voivat olla valmiita alusta alkaen ja ne ovat nopeita sekä helppoja toteuttaa, jotkut ratkaisut saattavat vaatia enemmän analyysia yhdessä kaikkien sidosryhmien, kuten asiakkaiden ja muiden ohjelmistotoimittajien kanssa. Teknisen toteutuksen suunnitteleminen ja sen toteuttaminen saattaa vaatia tietyissä tapauksissa normaalia enemmän pohdintaa.

Blog_interface_3

Maailma on täynnä erilaisia ohjelmistoratkaisuja, standardeja, järjestelmäversioita, tietomalleja jne., mutta monet nykyaikaiset ohjelmistot tarjoavat erilaisia rajapintoja integroitumiseen muiden IT-järjestelmien välillä. Esimerkkinä voidaan maininta, että kun molemmilla ohjelmistoratkaisuilla on vakiomuotoinen REST API (rajapinta), se ei välttämättä tarkoita sitä, että ohjelmistot ovat yhteensopivia keskenään heti alusta lähtien. Liitäntä saattaa vaatia esimerkiksi jonkin verran käsin tehtävää tietotyyppien yhdistämistä tietojärjestelmien erilaisten tietomallien vuoksi. Näissä tapauksissa on erittäin tärkeää ymmärtää käyttötapaukset, jotta ohjelmistotoimittajat voivat selvittää parhaan ja kustannustehokkaimman tavan yhdistää nämä kaksi järjestelmää rajapinnalla ja hyödyntää niissä olevaa dataa tehokkaalla tavalla. Jossain tilanteissa ohjelmistoratkaisut rajapintoineen ovat yhteensopivia keskenään heti, jos identtinen ratkaisu on jo toteutettu jossain ja sitä kautta tuotteistettu. Tämä on hyvä tarkistaa ohjelmistotoimittajalta ennen varsinaista käyttöönottoa, jotta voidaan vähentää riskiä huonoon lopputulokseen.

Kun rajapinnat ovat paikallaan ja tietoja virtaa järjestelmien välillä, itse järjestelmän ja siihen liittyvän rajapinnan suorituskyvystä tulee tärkeä aihe, ja tämä voi sisältää myös joitain sudenkuoppia. Käyttötapausten kuvausta ja suorituskyvyn analysointi tulisi aina pitää erittäin tärkeänä osana suunnitteluprojektia ennen kuin teknistä ratkaisua lähdetään toteuttamaan. Suorituskyvyssä ja kapasiteettitarpeessa on suuri ero, kun rajapinnan kautta siirrettävän datan määrä on pieni ja päivitysprosessi suoritetaan kerran viikossa yhden käyttäjän toimesta. Mikäli käyttötapaus on raskaampi, kuten useiden käyttäjien jatkuvan datan massahaku paikkatietojärjestelmästä samanaikaisesti, kun datamäärä on suuri. Tällöin myös tekniset ratkaisut on määriteltävä uudelleen, mikä tarkoittaa, että kustannukset voivat olla suuremmat.

Blog_interface_4

KeyAqua paikkatietojärjestelmä vesihuoltolaitoksille tarjoaa erilaisia rajapintoja, kuten REST API, WFS ja WMS, joita käytetään laajalti monissa paikkatieto-ohjelmistoissa kautta maailman. Joten mikä rajapintatoteutus otetaan käyttöön, kun asiakas haluaa yhdistää KeyAquan olemassa olevaan asiakashallintajärjestelmään? Suoraa vakiovastausta ei näillä tiedoilla ole mahdollista antaa. Jotta löydettäisiin kustannustehokkain rajapintaratkaisu, joka kattaa mahdolliset erityistarpeet, tarvitaan avointa keskustelua asiakkaan kanssa käyttötapausten ja halutun lopputuloksen ymmärtämiseksi. Ohjelmistotoimittajalla saattaa olla jo valmis tuotteistettu ratkaisu tähän, joka on nopea ja helppo toteuttaa, mutta näin ei ole aina. Ohjelmistotoimittajat voivat usein tarjota ns. vakiomuotoisen REST-API rajapinnan loppukäyttäjälle ymmärtämättä käyttötapauksia, mutta tämä sisältää yleensä riskejä huonojen ratkaisujen toteuttamisesta, jotka eivät sovikaan vesihuoltolaitoksen tarpeeseen. Mikäli ohjelmistotoimittaja tarjoaa ja toteuttaa rajapintoja ymmärtämättä asiakkaan tarpeita ja käyttötapauksia, on olemassa suuri riski, että rajapintaratkaisu ei vastaa käyttäjän todellisia tarpeita ja saatava hyöty jää marginaaliseksi.

Ohjelmistojen rajapintaratkaisut saattavat kuulostaa joskus monimutkaisilta projekteilta, mutta ohjelmistotoimittajat voivat selvittää teknisen toteutuksen, kunhan asiakas eli vesilaitos tai urakoitsija pystyy määrittelemään, että minkälaista lopputulosta halutaan ja miksi he ylipäätään haluavat käyttää tietojärjestelmien välisiä rajapintoja. Yleisimpien käyttötapausten kuvaukset ovat erittäin arvokkaita näissä rajapintojen määrittelytilanteissa, ja avoin keskustelu kaikkien sidosryhmien välillä auttaa merkittävästi näiden kuvausten tarkentamisessa.

Nämä tekniset rajapintaratkaisut, joissa tietoja siirretään eri tietojärjestelmien välillä, tarjoavat yhä enemmän mahdollisuuksia vesilaitoksille ja heidän yhteistyökumppaneillensa parantaa ja analysoida nykyistä vesihuoltoverkkoon liittyvää tietoa yhdistämällä useita eri tietolähteitä ja käyttämällä esimerkiksi erityisiä tiedonhallintatyökaluja, kuten FME:tä, tietojen käsittelemiseksi ja rikastamiseksi. Tietoja kaikista eri tietolähteistä voidaan tuoda esimerkiksi erityisiin raportointityökaluihin, jotta vesilaitosten johdolle voidaan luoda erittäin edistyneitä raportteja ja visualisointeja. Tämä vaatii tietysti teknistä osaamista, mutta ammattitaitoisille tekijöille nämä mahdollisuudet ovat rajattomat uudenlaisten palvelujen, oivallusten ja ennusteiden luomiseen. Näitä liitäntöjä ja erityisiä tiedonhallintatyökaluja voidaan käyttää lisäarvopalvelujen luomiseen loppuasiakkaille, kuten räätälöity numeerinen raportointi lisättynä visuaalisilla lämpökarttakuvilla erityistarpeita varten, tietojen laadun tarkistukset ja parannukset yhtenäisen tiedon saamiseksi yksityiskohtaista raportointia, tietojen rikastamista ja muita parannuksia varten.

Blog_interface_5

Yhteenvetona voidaan sanoa, että kun eri IT-järjestelmien rajapinnoista ja tiedonsiirrosta tulee ajankohtaista, on hyvä luoda selkeät ja yksityiskohtaiset kuvaukset siitä, kuinka kahden tai useamman tietojärjestelmän tulisi toimia yhdessä. Tämä auttaa loppukäyttäjiä, ohjelmistotoimittajia ja muita sidosryhmiä ymmärtämään ratkaisujen toteuttamisen kustannustehokkaalla tavalla erinomaisilla lopputuloksilla. Avoin keskustelu tarpeista ja rajapintojen toteuttamisesta on avain erinomaisiin lopputuloksiin.

Haluatko tietää lisää KeyAqua paikkatietojärjestelmästä? Klikkaa tästä nähdäksesi lisää.

Topics: Vesi
Olli Kaukola

Written by Olli Kaukola

Olli toimii myyntipäällikkönä ja tukee Keypron kansainvälisiä partnereita tekemään myyntiä ja markkinointia valituissa maissa. Ollin näkökulma on ison kuvan hahmottaminen ja sen vienti käytännön tasolle.